Ricerca di team/competenze innovative in start-up

Ricerca di idee/soluzioni innovative in start-up

Sviluppo cultura interna d’innovazione ‘start-up like

Sviluppo modelli d’innovazione ‘start-up like’